musicbutton

 
Tijd Merkwaardig 
  
Dit artikel gaat de uitdaging aan die wordt gevormd door de werkelijkheid van graancirkels die door onbekende oorzaken ontstaan zijn. Na het bespreken van de psychologie van verdringing en ontkenning en een analyse van het verschijnsel, is er een conclusie die stelt dat het komen tot een mondiaal begrip van tijdbeheer van fundamenteel belang is voor het idee van een praktishe sleutel voor de wereldkultuur, die we de onbekende intelligenties waar we mee te maken hebben kunnen aanbieden.
  

 

door R.M.

 

 

Inhoud:

De feiten

Psychologie

De cirkels.

Analyse

Het antwoord: onze Sleutel tot de Wereldorde

Referenties

Discussie over dit onderwerp

  Zie verder ons artikel over het bouwen van vliegende schotels (in het Engels) en de Energiekwestie en de orde van de Tijd - het paradigma voor de nieuwe wereldorde.

 

 

De feiten

Al een aantal decennia reeds hebben we nu een nieuw fenomeen: graancirkels. Is het bedrog? is het van buitenaardse oorsprong? Van het gezichtspunt van de burgerij uit bezien, weten we het niet. Een paar kerels genaamd D. and D., die contacten bleken te onderhouden met de amerikaanse en britse geheime diensten, ondermijnden in 1991 het publieke geloof door te stellen dat ze er zelf ten minste 300 hadden gemaakt sedert 1978 (tegenover de 9000 geregistreerde cirkels die er in 1999 waren). Op verzoek echter waren ze niet in staat er ook maar eentje te reproduceren die in bevredigende mate kon wedijveren met het werkelijke fenomeen. De venten houden er tegenwoordig een (professionele) website op na die instructies verschaft over hoe je je eigen cirkels moet maken. Klaarblijkelijk hebben we hier te maken met een onderneming van de overheid om de zaak in de doofpot te stoppen (zie ook een Crash Course on Crop Circles).

Van het bestuderen van het fenomeen via een aantal websites erover leren we op de eerste plaats dat het fenomeen niet zo nieuw is: " De vroegst bekende formatie was er in 1647 in Engeland. Ze doken in aanzienlijke aantallen op in de vroege 70-er jaren als losse cirkels die danwel met de klok mee, danwel tegen de klok in gedraaid waren. Een grote formatie verscheen in 1990 toen de cirkels complexe pictogrammen vormden samengesteld uit rechte lijnen, hoeken en spiraalvormige ringen " (zie crop circles defined). Pas het afgelopen decennium vanaf de 80-er jaren heeft er zich een proces voorgedaan van het komen tot observaties van meer en meer complexe graancirkels die deel uit schijnen te maken van een communicatiepatroon. Er bestaan vele theorieën over dit fenomeen: een bepaalde site maakt melding van ten minste negen basistheorieën waarvan de zogenaamde plasma-vortex-theorie wetenschappelijk het breedst wordt ondersteund. Wetenschappelijk onderzoek van het graancirkelfenomeen heeft bewezen dat er een verschil bestaat tussen de cirkels onderling. Ongeveer 10% (zie the crash course for crop circle beginners en een artikel over The origin of anomalies in crop circles ) van de cirkels vertoont niet de anomalieën die typisch zijn voor de 'echte' cirkels en kunnen dus worden toegewezen aan menselijke handelingen. In een bepaald jaar konden er meer graancirkels van een menselijke oorsprong worden waargenomen dan van een onbekende oorsprong. De echte cirkels hebben kenmerken die niet door menselijk handelen kunnen worden gereproduceerd: ze kennen nivo's van microgolfstraling, gebogen en niet gebroken halmen, veranderingen in de groeisnelheid, vergroting van de knopen, tekenen van supersnelle verhitting, dehydratie van de bodem en mutaties van het DNA van de planten. Deze kenmerken kunnen kunnen volgens dr. L. (in N. T. - Cropformations: A biophysical investigation.) het best worden verklaard aan de hand van de werkelijkheid van een plasmavortex zoals men die kan waarnemen in natuurlijke bliksem. Het probleem is dat deze plasmavortex, welke klaarblijkelijk een dermate verfijnd patroon kon neerzetten, niet kan worden verklaard uit natuurlijke fenomenen. Er moet een technologie voor het beheersen van een dergelijke energie zijn om dergelijke patronen te kunnen produceren. Deze technologie is ons op deze planeet niet bekend en derhalve zijn ten minste 80 % van de graancirkels van een onbekende 'buitenaardse' oorsprong. Hierover is geen twijfel mogelijk. Men heeft cirkels zien verschijnen binnen een uur over gebieden zo groot als 3 km. Een feit dat met de huidige stand van de techniek op aarde onmogelijk is. Daarenboven zijn er verscheidene waarnemingen geweest van typische lichtfenomenen als gekleurde oranje en anders gekleurde lichtballen en geluidsfenomenen rondom de cirkels voorafgaande aan zowel als volgend op hun verschijnen. In het filmpje links, bedrog volgens sommige critici, kan men zien hoe onbekende lichtballen de cirkels aan het draaien zijn. En dit doet zich nu over de gehele planeet voor. De conclusie is dat de een of andere intelligentie op het oppervlak van moeder aarde berichten aan ons aan het schrijven is in een cirkel-symboolcode en wij zijn stomverbaasd.

 

Psychologie

Wat doen mensen als ze geconfronteerd worden met onbekende fenomenen? Ze doen wat ze maar kunnen binnen de reikwijdte van hun eigen beheersing. Als zodanig zijn er wichelroeden geweest, meditatiesessies, geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven aan de cirkels, interpretaties en voorspellingen van helderziende mensen, doofpot-operaties van de regeringen en meer eigenaardige psychologische fenomenen die allemaal één ding gemeenschappelijk hebben: we weten niet hoe we om moeten gaan met deze vreemde symbolen. Amateurs hebben geprobeerd hun eigen cirkels te maken en in sommige gevallen bestond er de schijn van communicatie met de oorspronkelijke cirkelmakers. Soms is er zeer dicht in de buurt van een kort voorheen door mensen gemaakte cirkel een onbekende verschenen die enig verband leek te houden met de voorgaande. Maar op geen enkele manier is er sprake geweest van enige formele en systematische poging om de berichten als serieuze uitnodigingen op te vatten om te interacteren op het nivo van de symbolen. Natuurlijk zijn er vele interpretaties van de symbolen. Vele van de cirkels zijn herkend als symbolen die overeenkwamen met keltische kruisen en andere culturele en spiritueel/religieuze bronnen (zie voor een systematisch verslag: Crop circles: The Crop Circular.) Ook wiskundige patronen als Mandelbrod fractals zijn er herkend. Andere websites beweren dingen als: "De intergalactische taal is uw taal (DE TAAL VAN HET LICHT) en ze spreekt tot u vanaf een plaats buiten uzelf en, natuurlijk, de plaats die ze heeft binnen in u. De symbolen zijn UW BIBLIOTHEEK en u kan er de informatie in achterhalen waar u zich lekker bij voelt en de rest weer terugplaatsen." (van een site die niet wenst te worden vermeld), en geven intuïtieve interpretaties van de betekenis van deze patronen. Maar niettemin is er een algemeen gebrek aan welgemeend denken over hoe men nu zou moeten communiceren op dit nivo van symboolbeheersing. We schijnen vast te zitten in een psychologie van onwetendheid en ontkenning, mystificatie en interpretatie zonder ooit tot de conclusie te komen dat we een antwoord moeten formuleren op een bericht klaarblijkelijk van buiten ons aardse bereik. In feite is de mensheid in verlegenheid gebracht: de een of andere intelligentie praat men ons op het nivo van een symboolbeheersing die ons wel bekend is, maar het ontbreekt ons aan de culturele eenheid en inzet om ook maar iets betekenisvols terug te kunnen zeggen. Die andere intelligentie probeert onze symbooltaal te spreken en wij zijn er slechts toe in staat uit te maken welke van de ons bekende symbolen te rijmen zijn met de door hen getekende patronen in het graan. In feite ontbreekt het, wat mystificaties daargelaten, aan welke theorie ook over wat en waarom die intelligentie probeert met ons te communiceren en wat en hoe we er op zouden moeten antwoorden. Voorzeker was het niet de bedoeling van de regeringsmisleiders D. and D. om ons te stimuleren antwoorden te formuleren in reactie op die onbekende intelligentie. In feite hebben ze gepland de mensheid te presenteren als een chaotische massa amateuristische idioten waarop die intelligentie alleen maar kan antwoorden met een vraagteken (hetgeen zich werkelijk schijnt te hebben voorgedaan in 1990). Psychologisch sprekend op het nivo van het collectief bewuste ontbreekt het ons aan de zelfkennis ten eerste wat betreft onze eigen culturele symbolen (er bestaat geen wereldorde-overeenkomst maar enkel egocultuur erover) en ten tweede hebben we er geen idee van wat als collectiviteit ons antwoord zou moeten zijn op die andere intelligentie. Er zijn zelfs culturele graancirkels geweest die producten adverteerden als auto's of elektronica waarbij die buitenaardse intelligenties hun haren uit hun hoofd moeten hebben getrokken als ze die al hadden.

 

De Cirkels.

Ten einde het te menen met deze argumenten zullen we eerst de feitelijke patronen zelf moeten bestuderen. Laten we eerst eens kijken naar de amateuristisch- menselijke/nagemaakte cirkels:


(taken from the B. T. Crop Circle Home Page).
Dit zijn de ergste voorbeelden en laten nogal slordige onregelmatige patronen zien van een duidelijk amateuristische aard. Men trof in deze cirkels sporen van menselijke handelingen aan als de werkwijze met de plank en het touw en gebroken stengels. Geen van de bovenbeschreven anomalieën werden in deze cirkels waargenomen. Noch slaan deze cirkels symbolisch gezien ergens op, noch vormen ze ook maar enigermate een mathematische ordening van betekenis. Het ziet eruit alsof kinderen graancirkeltje gespeeld hebben en dat is dat.
Het echte fenomeen ziet er ongeveer zo uit:


(taken from Crop circles: The Crop Circular)
Deze patronen werden waargenomen in 1999 in England en droegen enkele van de kenmerken van de echte zaak (maar nog niet helemaal alle). Nog steeds werden deze graancirkels in twijfel getrokken daar ze patronen voorstelden die ons maar al te bekend voorkomen. Zouden de militairen dezen gemaakt kunnen hebben? De 6/12 verdelingen maken de interpreteerders onzeker: met dezen lijden ze onder onze eigen culturele zelfvervreemding met de doofpot-operaties van de regering en het idee dat de buitenaardsen de patronen konden maken die zoveel lijken op het internationale eco-milieusymbool of de joodse zespuntige ster.

Een andere categorie van echte cirkels zijn de mathematische Mandelbrot-achtige patronen:

(taken from Crop circles: The Crop Circular)

Over deze cirkels is geen twijfel mogelijk: dit zijn de echte. Ze zijn enorm, gecompliceerd, mathematisch interessant en vertonen al de anomalieën zoals wetenschappelijk werd vastgesteld als afkomstig zijnde van een plasma-vortex schrijfwijze. In dit soort van cirkels weigeren bij tijden allerlei soorten moderne apparaten te functioneren terwijl de dieren weigeren ze te betreden afgaand op hun eigen gevoeligheid voor afwijkingen van de natuur. Soms was de elektromagnetische straling dermate sterk dat verschillende mensen er misselijk van werden. Deze cirkels verschenen voor de duur van een aantal jaren sedert de vroege jaren tachtig. Ze zijn volmaakt van vorm als waren ze geprogrammeerd door een graancirkelcomputer waarbij het graan werd neergelegd in patronen die somtijds alleen maar konden worden verklaard door allen tegelijkertijd te zijn neergelegd alsof een enorme vortexerende graanstempel het patroon had afgedrukt in het veld.

Meer echten van verschillende typen zijn er verschenen:

(ontleend aan: Crop circles: The Crop Circular)

Soms zijn ze van een buitengewone schoonheid als deze:

(ontleend aan: Crop circles: The Crop Circular)

Allerlei soorten van mathematische verdelingen van de cirkel zijn er verschenen: van 5, 6,7,8,9, en 10-delingen tot aan complexe ontwerpen die b.v. konden worden herkend als een dubbele helix van cirkels (een DNA-achtige structuur) en allerlei figuratieve voorstellingen als mierensymbolen of andere wervelpatronen van een onbekend type. Dezen zijn geïnterpreteerd als zijnde van "de Meester" , "Boeddha-energie" en dergelijke. Ook verschenen er patronen die eruit zagen als zonnestelsels waarbij men heeft geprobeerd de data te interpreteren als ze leken op configuraties van ons eigen zonnestelsel met de aarde weggelaten. Hieraan hebben we mystieke data te danken van perioden van 24718 dagen onderling met de volgende match in 2033.

 

Analyse

Wat valt er met recht te zeggen over deze symbolen? Ten eerste bestaan ze hoofdzakelijk uit cirkels verdeeld overeenkomstig een bepaalde mathematische regel. Soms schijnen de cirkels figuren voor te stellen van een organische aard. Nimmer schijnen ze letters te vormen van een alfabet. Samenvattend kan men zeggen dat de intelligentie erachter ons iets probeert te zeggen over de mogelijke verdelingen van cirkels in relatie tot het organisch leven. Waarom zouden ze dat doen? En wat voor soort antwoord verwachten ze erop? Wat is er zo belangrijk aan cirkels? Planeten zijn rond, omloopbanen zijn cirkelvormig net als tijdsschalen rond zijn om de cyclische tijd te laten zien. Filosofisch schijnt de tijd het dominante thema te zijn, met name de verdeling van de cyclische tijd die een cultuur zou uitmaken van organische wezens die met die tijd leven. Er werd gesuggereerd dat de cirkels ons de abstractie bieden van buitenaardse culturen, van onbekende samenlevingen. En inderdaad wat zou het anders zijn met het uitsluiten van de mogelijkheid van een menselijke oorsprong? Natuurlijk communiceert de buitenaardse intelligentie vanuit de indeling van haar eigen tijdcultuur en haar eigen organische basis. De vraag is: waarom zouden ze zich de moeite getroosten die van hun aan ons over te brengen? Is er misschien iets mis met ons eigen begrip van aards tijdbeheer? Hebben wij de cyclische tijd misschien teveel verwaarloosd? Dat kan zo zijn. Proberen ze ons te vertellen dat wij collectief duidelijk moeten zijn over ons eigen systeem? Dat zullen we wel moeten als we er op willen ingaan. Zijn ze er op uit deze collectieve overeenkomst uit te lokken? Dat hebben ze zeker gedaan vanuit dit standpunt bezien. Zullen ze er mee ophouden cirkels te maken zo gauw we ze het antwoord gegeven hebben dat ze willen? Dat valt te bezien. Zeker is dat de regering en onze eigen psychologie er klaarblijkelijk niet van houdt om door een buitenaardse intelligentie de les gelezen te krijgen over hoe we onze eigen planeet moeten runnen. Is dat niet in strijd met de eerste richtlijn voor de interplanetaire communicatie? (zie de S.F. televisieserie over The Enterprise). Onze psychologie zegt ons van de beheersing te zijn en de beheersing te houden. De kwestie is dat, vanuit ons eigen zelfrespect van bewuste beheersing, we ze een antwoord schuldig zijn. Na een halve eeuw van research over UFO-fenomenen weten we dat de andere intelligentie niet netjes zal landen op de planeet om in contact te treden met de Verenigde Naties voor een officiële representatie van hun culturen op onze planeet. De cultuurschok is te groot klaarblijkelijk om meteen op zoiets aan te sturen. Misschien willen ze zich er alleen maar van overtuigen wat onze eigen abstractie, beheersing en zelfrespect is van onze eigen aardse cultuur voordat ook maar iets als een formele ontmoeting van de derde orde plaats kan vinden. De film Close Encounters of the Third Kind van S.S. maakte ons terdege bewust van de mogelijkheid. Maar zijn we ons bewust van de voorwaarden? Het lijkt gezond verstand te zijn dat er een of andere vorm van gelijkheid en wederzijds respect noodzakelijk is. Waren we er maar toe in staat in één graancirkel samen te vatten wat onze eigen cultuur van tijdrespect zou zijn die onze eigen controle van organisch leven zou definiëren... Dan zou er een mogelijk volgende stap kunnen zijn in het uitwisselen van informatie en cultuur met de buitenaardse intelligentie. Of zouden we een einde kunnen maken aan deze uitdaging. Dat lijkt redelijk te zijn.

 

Het Antwoord: Onze Sleutel tot de Wereldorde

Natuurlijk zouden we kunnen antwoorden met een hindoe swastika, een joodse ster, een christelijk kruis of een jin/jang symbool dat ons begrip van onze vedische of joods/christelijke voorkeur of ons taoïstisch uitbalanceren van de dualiteit gestalte zou geven. Maar zegt dat iets over ons tijdbeheer? Definieert dat ons organische leven van het besturen van deze planeet als een collectief? Bestaat er een culturele overeenkomst over? Zeker kunnen we niet een symbool nemen van een reeds bestaand deel van onze wereldcultuur hoe integer dat symbool ook moge wezen. Het deel is niet representatief voor het geheel. Het kan van dienst zijn in een subculturele bekentenis, maar niet in een mondiale. Natuurlijk kunnen we onze keltische kruisen, kabbalistische of mathematische theorema's in de vorm van een graancirkel weergeven precies zoals zij dat doen. Maar dat definieert niet onze wereldcultuur als één geheel. Dus wat zijn we met onze wereldcultuur nu eigenlijk uit met betrekking tot de tijd aan het doen? Zonder dit te weten kunnen we ons nooit omschrijven en ons identificeren met het vormen van onze eigen signatuur in onze communicaties met die andere intelligentie. De andere intelligentie heeft zeker zijn eigen tijdbewustzijn en tijdbeheersing en in hun schoenen staand zouden wij ook kennis willen hebben van wat de andere partij aan het doen is in dit opzicht voordat we door kunnen gaan met een vederere afwikkeling van een mogelijke culturele uitwisseling of beëindiging daarvan. De andere intelligentie moet (wil) er ook zeker van zijn dat deze soort van humanoïden optreedt als één samenhangend geheel. Ik in hun plaats zou ons niet vertrouwen als we het er collectief niet over eens zijn wat we nu precies aan het doen zijn met ons bewustzijn van de tijd. Wij met onszelf erover strijdend zouden er net zo makkelijk met hun over in conflict kunnen komen.

In dit licht bezien schijnt de tijdfilosofie een centrale rol te spelen: het is de strategie van orde en vredeshandhaving die nodig is om een zelfrespecterende en stabiele wereldcultuur te vormen. Voor ons is het als een religie. In onze tradities is het tijdbewustzijn altijd verbonden geweest met collectieve politieke, religieuze, en wetenschappelijke aanspraken wetenschappelijke betekenis in onze eigen ogen. Als zodanig hebben de graancirkels een religieus/politieke/wetenschappelijke betekenis in onze ogen. Zij, de andere wezens, geven blijk van hun geloof met het ons tonen van de relativiteit van hun indelingen en organische werkelijkheid. En wij zouden er een logisch antwoord op moeten geven met het op dezelfde manier spreken van die zelfde symbooltaal. Daarom moeten we komen tot een overeenkomst over onze eigen menselijke werkelijkheid. Met het hierboven staande als ook vanuit vele andere religieuze, filosofische en politieke opties moeten we uit gaan van een driedeling van de tijd die de relatie weerspiegelt van ons aardse beheer van de tijd en het organisch leven. Wetenschappelijke hebben we de astronomische zodiak naar de sterrenhemel die een verdeling in twaalf tekens biedt. Religieus bedienen we ons van zon/maan kalenders en lunisolaire kalenders die een andere twaalfdeling van het zonnejaar in maanden geeft. Politiek bedienen we ons van een twaalf-uurs-schaal op de klok die representatief is voor de lichtdag en een pragmatisch gemanipuleerd begrip van standaardtiming. Deze drie twaalfverdelingen zijn op de een of andere wijze onderling verbonden samen uitkomend op wat we onze huidige wereldorde van de cultuur van het tijdbeheer kunnen noemen. In symboolvorm zou het er ongeveer zo uit moeten zien:

Dit is een patroon is ingewikkeld genoeg om onze eigen complexiteit van tijdbewustzijn weer te geven als ook ingewikkeld genoeg om ons te meten met hun ontwerpen die een gelijksoortige mathematische schoonheid hebben. Het is echter een beetje te ingewikkeld om die weer te geven in een graancirkel als deze:

Hij moet worden teruggebracht in een basispatroon van representerende cirkels om zonder veel moeite te kunnen worden uitgevoerd. Voor dat doel zou hij er moeten uitzien als deze afbeelding:


of in het veld:


(dir plaatje is dus met de computer gemaakt, nog niet uitgevoerd dus)

Deze rozet, die er een beetje uitziet als een kerkraam, zou dan de sleutel voor de wereldorde zijn die we onze achtenswaardige buitenaardse intelligentiegasten kunnen aanbieden als een garantie van ons eigen vermogen tot vredeshandhaving en bewustzijn, behoud en rechtszinnigheid van samenhangende formele actie. Interplanetaire (intergalactische?) communicatie op deze manier uitgelokt door hen zou uitgevoerd onze eigen identiteit en cultureel bewustzijn versterken. En dat zou wel eens de bedoeling van hun optreden geweest kunnen zijn. Misschien trekken ze zich terug en respecteren ze de 'primary directive' van interplanetaire non-interventie zo gauw ze hun doel bereikt hebben van het uitlokken van ons mondiale zelfbewustzijn. Misschien ondernemen ze een volgende stap in het contact leggen met ons. Dat moeten we afwachten. Hoe dan ook zal het ontkennen van het graancirkelfenomeen ons zeker niet het zelfrespect geven en het vermogen, noch de stabiliteit en de controle die noodzakelijk is om op deze planeet te overleven om mee te beginnen en verder te kijken dan onze planetaire grenzen als gevolg daarvan. Interculturele uitwisselingen (interplanetair of intraplanetair) vereisen deze abstractie van de culturele identiteit. Of de 'buitenaardsen' nu eigenlijk wel bestaan, of dat dit nu een fenomeen van het collectief onderbewuste is of dat er ooit enige vooruitgang zal zijn met betrekking tot onverklaarbare 'buitenaardse' fenomenen - uiteindelijk zal deze uitdaging te komen tot een collectief symbool of een sleutel tot onze eigen wereldorde, ons niets dan goeds brengen.

 

R.M.
vertaald op: 17 Sept. 2004
uit de eerst in het Engels verschenen versie.

 

 
 

Graancirkel Discussie: E-mail ontvangen op dit artikel

Discussion/News groups:

alt.paranormal.crop-cricles: Check on the latest news in the crop circle "field". Here you can also find the posting of the announcement of this article to which you can add your replies.

The same applies to the newsgroup: alt.alien.research where more specific interest in the communications and reality of alien phenomena in general is taken. Also here there is a posting about this article to which one can respond.

(N.B. : In order to be able to respond at Dejanews one has to subscribe first - it's free and protected-)

 

Referenties

B. T.'s Crop Circle Home Page: the site of a photographer offering a large collection of circles.

The Truth about Crop Circles - YouTube video documentary.

Check the evidence: diclosure/ET video's.

Alien Evidence: Crop Circles. Undeniable evidence. An investigation by Colin Andrews.

Crop Circle Central: site offering an introduction into the subject including a list of reference literatures.

Crop circles: The Crop Circular: 'the worlds premier research site on the subject' offering a complete history of the phenomenon including other articles of witnesses and other allied subjects.

Cropcircle Connector: offers a collection of cropcircle patterns.

Cropcircle Research: ' the world's definitive online catalogue of crop formations'. A free accessible database . They strongly support freedom of information and the sharing of ideas and theories and to this end, they are constantly looking to improve the service they offer their visitors. Including Crop Circle Resources : from the independent research center of unexplained phenomena:

Dutch Cropcircle Anomality Website: dutch crop circles

R. K.'s Crop Circle Page: a Dutchman offering an overview of the phenomenon as well as the relevant articles on this subject, constituting the Dutch. Connection.

Sun , Moon and the New World Order an article dealing with the mondial opposition of cultural time-respect. It stresses the importance of a conscious dualistic and holistic approach that does justice to all legal, religious and profane claims of time-managment. The resulting full calendar of order is discussed as an ideal contribution to a solution for the problem of time-management of the New World Order.

The Circlemakers: British group claiming responsibility for creating the "crop circles" sometimes claimed as evidence of extraterrestrial contact. Includes a beginner's guide to circle making, an audiorecording of a circle in progress, and firsthand accounts of circle-making experiences. They offer a Cropcircle Links page where one can add ones own contribution.

Crop Circle Index: systematic collection of all reported cropcircles since 1997

Lucy Pringle's Homepage: a year by year record of circle- photographs.

Alien-ufos.com: crop circles photographs

Crop Circles Decoded: a partial summation of many years of carefully deciphering Crop Circle design as analyzed by a mechanical designer

Crop Glyphs: Allowing for Hope?

Crop Circles – The latest UK crop cricle photo's
Latest Crop Circles & Image Library Professional Photographic images & Video for license
.


Meer artikelen over graancirkels kunnen worden gevonden op: Crop circles, their meaning and connection to dreams.

 Meer artikelen over de spiritualiteit, wetenschap en politiek van een alternatief tijdbewustzijn (Engels)

 The movie site of the film Signs: offers in a nice flash-presentation interviews and circles.

Commentary on the movie Signs by R.M. as part of the discussionpage on cropcicles.

 Time links

 

 

 

terug naar Tijd-merkwaardig          

 

©2004 De Orde van de Tijd : geen publicatie elders zonder permissie.

 

         


 
©2001 theorderoftime.com