musicbutton

 


  

 

 

      Indiase vrouwen die voor een linga,
het symbool van de seksuele vereniging, offers brengen.

Hoe verhoudt de tijd zich tot de seks? Het is een simpele vraag die wel wat tijd vergt om goed te beantwoorden. Dit artikel probeert de uitgangspunten te formuleren van de moderne seksualiteit in de werkelijkheid van onze 'Nieuwe Tijd'. Besproken wordt wat onze aard zou zijn, dierlijk, menselijk en goddelijk, wat de aard van de seksuele beheersing is, wat voor een stimulerend middel de moderne tijd is met zijn vele soorten en motieven van seks. Moderne seks als een middel voor kontrole en verandering past zichzelf aan aan de heersende kultuur en de manier waarop men met de tijd omgaat. Er wordt gepleit voor het aanvaarden van deze volledige werkelijkheid van verandering en groei van individuen in het licht van een Nieuwe Tijd en een Nieuwe Wereld die niet gebaseerd is op repressie en ontkenning zoals met neurotische, onbewuste en materialistische seks. Tijd voor de liefde, liefde voor de tijd?

 

 

 
  
" Ik ben het seksleven in alle levende wezens dat in overeenstemming is met de natuur. "

Bhagavad Gita (7.11)

Samenvatting

Hoe verhoudt de tijd zich tot de seks? Het is een simpele vraag die wel wat tijd vergt om goed te beantwoorden. Dit artikel probeert de uitgangspunten te formuleren van de moderne seksualiteit in de werkelijkheid van onze 'Nieuwe Tijd'.

 

Inleiding

Dharma

Dierlijk, menselijk en goddelijk

Seksuele beheersing

Het opwekkende middel

De moderne seksuele werkelijkheid

De seksuele types

De Trouwe Zielen

De Helden

De Toegewijden

De Conclusie

 

 

  Inleiding

Men gaat er wel eens van uit dat seks de liefde van ons leven is. En dat is ook zo. Iedere gezonde volwassene weet wat het is en houdt ervan ermee bezig te zijn. We verlangen ernaar als was het God Zelve, en inderdaad Heer K. bevestigt dit: "Ik ben de lust, het verlangen dat in overeenstemming is met het "dharma", de regels van de religie, de aard ervan." We hopen allemaal dat onze spontaniteit voor de seks van Zijn genade en goddelijkheid zal zijn. We kennen ons als menselijk en zijn ons ervan bewust niet volledig de controle te hebben over iets dat Onze Lieve Heer Zelf is. In feite gaat het om de vraag wat precies de regel(s) voor en de werkelijkheid van de seks zou zijn in onze moderne tijd. Wat betekent dharma of religie in onze moderne westerse seksuele samenleving? Op welke soort van cultuur heeft dit vedisch woord van dharma voor de religie betrekking in dit opzicht?

 

   Dharma

In feite begint de Bhagavad Gita met dit probleem. A, op het slagveld geplaatst voor de vijand die zijn eigen familie is zegt tegen K., zijn vriend en wagenmenner, dat hij erover in de war is. Hij beklaagt zich er bij Hem over dat de vrouwen bedorven raken als mannen hun plichten verzaken. Het ongelukkige nageslacht dat voortkomt uit deze situatie zorgt voor een moeilijke samenleving en A. vraagt zijn beste vriend wat hij moet doen. Hij is erover in de war zo vele van zijn verwanten tegenover hem opgesteld te zien. Dharma wordt in de Bhagavad Gita besproken als de heilige wet van de sociale orde. Het staat gelijk aan rechtgeaardheid en plicht. Het woord heeft zelfs betekenis als een term voor de essentie van iemands wezen, iemands ware aard of swa-dharma. Het is het doel van de zelfverwerkelijking. Het is de levensopdracht om uit te vinden wat je individuele aard is, wat jij nou moet doen om gelukkig en voldaan te zijn. Men kan het woord dharma vertalen met religie daar de religie zou verwoorden wat de regels zijn voor het verrichten van onze maatschappelijke plicht, onze eeuwige plicht van rechtgeaard handelen (sanatana-dharma). A-dharma zou dan een gebrek aan plichtsbesef of bewustzijn zijn wat betreft onze taken om reden waarvan zaken niet uitpakken zoals het zou moeten: we mogen doen alsof, we mogen er zo over nadenken maar in feite is het een illusie: we hebben er geen greep op en zien een wereld die de kelder ingaat in plaats van een probleem dat wordt opgelost. En dit houdt verband met seks. A-dharma betekent dat onze seks niet in overeenstemming is met de regels, niet in overeenstemming is met onze eigen aard en niet de rechtgeaardheid hoog houdt. Adharma betekent dat we onze sekslevens niet meer in de hand hebben en dat onze samenleving een grote leugen is geworden van in orde zijn. Het woord 'orde' is een vloek geworden, een teken aan de wand, het gezicht van de hypocrisie en valse motieven. Aldus zien we een samenleving die in de hel afglijdt met geen andere toekomst dan haar eigen verval en vernietiging. De Bhagavad Gita is in feite een pleidooi om weer greep te krijgen op onze sekslevens zo goed als het ook een pleidooi is om de seks te aanbidden daar het de Heer Zelve is die we er in mogen verwachten aan te treffen.

 

  Dierlijk, Menselijk en Goddelijk

We zijn dieren, we zijn mensen en we zijn goddelijke wezens. Dierlijke seks is eenvoudig: een instinct is voldoende om je voort te planten. Er is geen huwelijk voor nodig, laat de natuur maar zijn beloop. Misschien dat je met een ander mannetje moet vechten om jezelf als de beste te bewijzen, maar dat is dan ook alles. Je hoeft niet trouw te zijn, het wijfje kan wel zorgdragen en het mannetje mag verder gaan. Dat is de dierlijke natuur. In de natuur, doet zich zo nu en dan deze vorm van seks voor: hij is niet gecultiveerd, het is niet werkelijk een gewoonte. Het hangt af van de juiste gelegenheid: is er genoeg voedsel, is er een ontvankelijk, vruchtbaar wijfje met het goeie soort genen van de juiste leeftijd? Leent de situatie zich ervoor om kinderen op de wereld te zetten? Kan het gezin worden onderhouden? Zijn er roofdieren? Is het seizoen er naar? Is het de juiste plaats? is het de juiste tijd? Naar de natuur doet seks zich voor als het bloeien van een plant: eerst moet aan vele voorwaarden zijn voldaan voordat de plant enige vrucht kan dragen. En dan gebeurt het heel natuurlijk, geheel in overeenstemming met de eigen aard. K. in de Gita pratend over dharma heeft het ook over dit soort van seks. Men denkt er niet over na, men ontkent het niet, men zoekt er niet naar: het komt en het gaat op een natuurlijke manier zoals vruchten en de seizoenen. Nu is dit dus dierlijke seks. Maar dit is niet hoe we er normaal over nadenken als gecultiveerde wezens. Cultureel ziet het plaatje er heel anders uit.

In de cultuur doen mensen hun best zich niet als beesten te gedragen. De kultuur wordt verondersteld onze natuur te beheersen. Het dierlijke is de zwakheid. Menselijke zwakheden zijn dierlijke neigingen; men moet naar behoren trouwen, de man moet bij de vrouw blijven en alleen aan haar trouw zijn. De kracht van het menselijke is gebaseerd op menselijke waarden: men behoort niet te liegen, te stelen, te doden of te bedriegen. Dat is wat een veilige samenleving geeft en hoop op de toekomst: het feit dat we waarachtig zijn en niet een drugsescapist, van alcohol, nicotine, caffeïne of andere intoxicatie, het feit in celibaat trouw te zijn aan de ware zaak waar we voor leven - gehuwd of niet, het feit dat we onze bezittingen delen door middel van belastingstelsels en sociale zekerheid of zelfs betere vormen van overheidscontrole over de verdeling van arbeid en goederen, het feit dat we alle levende wezens respecteren van alle rassen en soorten - plantaardig, dierlijk en menselijk - of zelfs aliens van andere planeten; deze feiten maken onze cultuur een leefbare en waarschijnlijke realiteit. In de cultuur verkeert het natuurlijke verlangen naar voortplanting, de seksuele levenslust, in strijd met het bewustzijnsbegrip. Lust verduistert de motieven die we menselijk noemen. Lust druist in tegen de regelingen van het huwelijk of zelfs alle sociale betekenis van de seks (een socialist masturbeert niet!). De lust wil vechten waar de cultuur geweldloosheid gebiedt, de lust zegt je te pakken wat je pakken kan, te doden voor je eetlust en onder de invloed te raken voor je geluk. Lust is de grote vijand van de sociale orde; die dierlijke zaak van ons verstoort en bederft alles: ons zelfrespect, onze eer, ons geweten, onze motieven en ons karakter. Neen het is allemaal slecht omdat het dwazen maakt van behoorlijke menselijke wezens.

Aangezien we zowel natuurlijke wezens ('dieren') zijn als culturele wezens ('mensen') worden de zaken ingewikkeld. We beginnen de seks te cultiveren met het idee van een juiste regulatie van de seks; de juiste cultivering van de seks, zal het dierlijke onder controle houden. Het huwelijk presenteert zich opeens als verplicht en alle alleenstaanden worden verdacht een mogelijke bedreiging ter vormen voor de status quo van de gereguleerde sekslevens. Er resteert alleen nog maar een bewustzijn van twee alternatieven: of men is getrouwd of men is verplicht tot een religieuze of een andere soort van sanctionerende sociale orde. Al het overige is mogelijk een geestesziekte of een vorm van misdaad. De cultuur is geworden tot een voorbehoedmiddel voor de onwetenden en de religieuze of subculturele orde is een wachtkamer geworden voor een hemel waar we alleen maar naar kunnen raden. We hebben twee werelden en geen ervan is het ware geluk. We zijn gespleten persoonlijkheden geworden die niet weten hoe natuurlijk gecultiveerd te zijn en niet weten hoe gelukkig te zijn levend voor ons 'dharma' of onze religieuze plicht. En er lijkt geen uitweg te bestaan uit deze dubbele binding van verlangen naar orde in de samenleving en verlangen naar een samenleving deel uitmakend van een religieuze of subculturele orde. Een zuiver menselijk wezen zijn bij wijze van oplossing, volmaakt trouw te zijn, waarachtig, alles te delen, van geweldloos respect te zijn voor alle schepselen ziet men als een hopeloze droom, een onbereikbaar ideaal en een onmogelijke vorm van heiligheid. Er zijn twee fundamentele bedreigingen van deze heiligheid: of men blijkt een dier te zijn ontmaskerd als een hypocriet die heimelijk de andere sekse najaagt, verduisterend, onder de invloed rakend en het doden van dieren ter wille van een fijne vleesmaaltijd ondersteunend, of men komt uit de bus als een zogenaamde 'god', een valse autoriteit uitmakend die halfslachtig het woord van God predikt met het duistere verlangen te heersen over anderen met het projecteren van de eigen zwakheden en gebrek aan zelfbeheersing op de andere toegehorigen van "De Heer" of het subculturele spel. Men spreekt van menselijke zwakheden, dierlijke kracht en goddelijke vermogens, terwijl in feite de menselijke waarden onze kracht uitmaken met het hebben van dierlijke zwakheden en goddelijke talenten. Het goddelijke is er niet om macht uit te oefenen, maar om geluk te verschaffen. Het menselijke is er niet om de zwakheden te zijn maar om krachtig te zijn door de deugd. En het dierlijke is helemaal niet zo'n voordeel achteraf bezien, aangezien het simpelweg een teken van zwakte is te domineren.

 

   Seksuele Beheersing

Met onze gespleten culturele werkelijkheid hebben we het ware begrip van orde gescheiden van het ware begrip van samenleven. Oorspronkelijk zou de religieuze orde de fatsoenlijke samenleving zijn en vele subculturen hebben dezelfde claim. Oorspronkelijk zou het natuurlijke van de seks de seksuele controle van God in onze heilige samenleving zijn. Per definitie is de samenleving van de moderne tijd echter niet in orde. Het is de uitdaging die we aanvaarden voor het doen van ons werk. In feite is de moderne tijd een seksueel stimulerend middel: het verschaft ons het probleem, de stress van waaruit we verlangen, waarvan we verwachten bevrijd te raken in een orgasme. De moderne tijd als zodanig is een halfgod: het is niet het eigenlijke begrip van de tijd, dynamisch, natuurlijk, en volledig goddelijk, maar het ziet er wel zo uit, je kan er een kind in laten geloven, het is een vorm van respect voor de ondoorgrondelijke mystieke werkelijkheid van de ware cyclische kosmische tijd die onze zielen bestiert leven na leven in een orgie van zelfkennis die bewijst dat onze gewetensvolle zelfherinnering, onze ziel, niet enkel gesitueerd is in onze eigen hersenen. We hebben liefde voor deze moderne tijd. De klok en de romeinse kalender zijn in feite het lustobject, de ware gedaante die we aan God toegekend hebben om op te mediteren en Zijn liefde mee uit te dragen. Door middel van het onpersoonlijk mechanisme van tandraderen en schema's, tijdschalen en wijzers, zijn we geconditioneerd tot een orde die in respect verkeert voor Zijn oorspronkelijke natuur, de natuur die onze ware persoon, onze zielen en onze identiteiten zou behouden. Een ieder die een klok en eenkalender respecteert is een religieuze persoon of subculturele gelovige. Een ieder die een polshorloge om heeft is een toegewijde van 'God' of welke soort sport van sociaal tijdbeheer ook; een soort van religieuze persoon (een persoon gedreven door het ritueel) die gelooft in het cyclische van 'Zijn' bevestigen en onderhouden van het geloof. Het enige maar is dat het niet de allerhoogste Heer is waar we mee te maken hebben als we onze tijdschema's en plannen opstellen. In feite volgen we de dictaten van politici van een twijfelachtig gehalte die grote oorlogen hebben uitgeroepen in Europa met een nieuw idee van tijdbeheer in hun vaandels dat indruiste tegen schriftuurlijke voorschriften van tijdordening. De heilige christelijke Bijbel verbiedt de manipulatie van de tijd en noemt het iets van het beest (beest nummer vier in D's droom) en de Bhagavata Purana schrijft 48weken voor in een jaar (in feite 24 halve maanden die christelijkerwijze kunnen worden verdeeld in twee weken en een extra heilige dag) in plaats van de 52 die we beoefenen (zie ook tijdcitaten).

 

  Het Opwekkend Middel

Hoe werkt dit semi-goddelijke opwekkende middel genaamd de moderne tijd? Het lijkt te zorgen voor een verschrikkelijke jeuk die ingaat tegen de oorspronkelijke schriftuurlijke bedoeling en natuurlijke schepping of 'wil van God'. Om dit te begrijpen moeten we eerst eens zien hoe onze hersens werken. Die hersen hebben twee helften die zijn gespecialiseerd in temporele ofwel seriële en ruimtelijke ofwel parallelle taken. De natuurlijke situatie is dat de natuurlijke werkelijkheid van de cyclische tijd een integriteit vormt met de lokaliteit, de fysieke werkelijkheid van de ruimtelijke beheersing van een individu. Dit vormt de natuurlijke tijd en beheersing van een persoon als zijnde een aanpak van bestuur van de ware-tijd (bewust van de passerende zon-) van tijd en ruimte. Het brein als zodanig is een tijd-ruimtelijke organiseerder die voortdurend zijn seriële schema's afzet tegen zijn parallelle fysieke en emotionele werkelijkheid. Dit is het natuurlijke menselijke wezen met volledige beheersing over de natuurlijke definitie van de seks in overeenstemming met zijn eigen plaats-afhankelijke identiteit, zijn 'hier en nu'. In die zin staat alles van onze werkelijkheid onder controle afhankelijk van het vermogen van ons natuurlijke wezen. De cultuur echter vormt een uitdaging die jeukt: het maakt verschil (in het moderne) door middel van collectieve pragmatische manipulaties die ingaan tegen de heilige voorschriften van de religie. De lokaliteit en het ware van de tijd, iedere middag wordt twaalf genoemd als de zon op zijn hoogste punt staand de volmaakte zuidschaduw vormt in het precieze midden van de lichtperiode, wordt gemanipuleerd op een zodanige wijze dat deze tijd-ruimtelijke identiteit en integriteit bij de moderne mens van het schizoïde karakter is waar we het over hadden. Het natuurlijke en ware van de tijd is omgevormd tot standaardtijd op de manier zoals we koffiemelk maken door de oorspronkelijke melk te steriliseren, te condenseren en te zoeten. Het begrip van de tijd in het moderne is afgesplitst van de lokaliteit. Wetenschappers praten, zogezegd, over de integriteit van de tijdruimte precies op het moment dat we ermee bezig zijn die integriteit eraan te geven. We praten over iets dat we missen. Het is modern bewustzijn. Opeens, na duizenden jaren van beschaving van het bestieren van zonnewijzer en waterklok in respect voor de stand van de zon, zijn we overgegaan tot een systeem waarin tijd en ruimte niet langer een en dezelfde werkelijkheid vormen. De uitzondering die Einstein vond op de eenheid van tijd en plaats, die van de tijd iets maakt wat van de waarnemer afhankelijk is, doet niets af aan het argument tegen deze gespleten regeling van de objectiviteit en de integriteit van ons natuurlijke wezen. Tijd gescheiden van de plaats zorgt voor tijdzones, gemiddelde tijd en zomertijdschema's. Het is de koffiemelk in onze koffie en het stimulerende middel voor ons seksleven. Het is onze politieke hartstocht om van oppositie te zijn met sociale en liberale motieven. Het probleem is niet de extra seks die we hebben met de jeuk van dit opwekkende middel of de extra prikkel die we hebben met de stress van het opsplitsen van de natuurlijke integriteit van de tijdruimte, het probleem is dat zelfs jonge kinderen van dit opwekkende middel worden voorzien en zelfs hartpatiënten deze koffie met melk te drinken krijgen. Het probleem is dat van het bewustzijn: hebben we een vrije keuze in het uitstippelen van onze eigen koers met koffie en koffiemelk, of zijn we slachtoffers in een slechte-gewoonten samenleving die zichzelf niet in de hand heeft met zijn seksualiteit; en dan een seksualiteit die geen weet heeft van hoe de feitelijke klok en kalender bijdraagt tot een halfslachtige goddelijkheid die in de plaats komt van het volle dat we verwachten met een natuurlijke en heilige cultuur?

 

   De Moderne Seksuele Werkelijkheid

Het boven vermelde kan niet ongedaan gemaakt worden. Wat politiek ingesteld en geschapen is als een culturele aanmoediging van de seks in tegen de oorspronkelijke natuurlijke harmonie en religie van de tijdruimte is een nieuwe religie geworden. De klok en de kalender zoals we die kennen is de nieuw-romeinse moderne overtuiging die zijn eigen strategieën van verleiden en afstraffen van de onschuldige gelovige kent terwille van een ervaren waaghals van de moderne democratische, seksuele en juridische cultuur. Deze nieuwe religie maakt van de moderne mens een verdediger van een geloof dat allerlei soorten van vrije seks en zelfverwerkelijking aanmoedigt, multigelovig en multicultureel in een stijl die herinnert aan de oude romeinse 'pax romana' die de hele wereld zou omsluiten met zijn polytheïstische theologie van griekse wijsheid en romeinse 'rechtgeaarde' oplegging. We zien ermee dezelfde wetenschappelijk uitnemendheid en wijsheid als in de oude tijd en het zelfde romeinse leger van de verenigde naties die zich instellen op dezelfde orde van de zelfe wetten van de zelfde romeinse kalender van de zelfde romeinse keizers van hetzelfde Rome dat zelfs zo heilig werd als de paus zelve is die zichzelf corrigeerde om gregoriaans te zijn voor de seizoenen. We zien ook hetzelfde verval en dezelfde orgieën waarmee de voorgaande Romeinse heerschappij ten onder ging. De geschiedenis herhaalt zichzelf met het net als in de oude tijd de beheersing verliezen over onze seksualiteit en culturele integriteit die we dezer dagen zien opdoemend met een nieuw geloof: het is het New Age geloof. Het is de samengebalde kultuur van de moderne psychotherapie en oosterse mediatie naar eigen inzicht die staat voor een nieuwe cultuur van zelfverwerkelijking, reformatie, verlichting, bevrijding en culturele wedergeboorte. Er zijn nieuwe helden of goden om te aanbidden, nieuwe inwijdingen en nieuwe kerken die nieuwe interpretaties bieden van de zelfde oude religieuze dogma's van het cultiveren en controleren van de menselijke waarden. De seksualiteit is hervormd door de nieuwe goeroes en psychotherapeuten. Geen dogmatisch verbieden van de zonde, maar intelligente meditaties op de seksuele drift om tot inzicht te komen in de hogere natuur in de geest van de liefde. Er bestaat geen werkelijk verschil tussen de leringen van de tantra van goeroe O. en de leringen van de sekstherapeuten M. and J. die ons zeggen het rustiger aan te doen met het hebben van een orgasme, het een beetje uit te stellen en in plaats daarvan een beetje meer van elkaar te houden. De geschriften zelf zeggen dat onder voorwaarde van het respecteren van de wijzen dit soort van meditatie is geoorloofd. Als het doel eenmaal bekend is is de zwakheid vergeven. Het enige verschil tussen de gestaalde new-ager en de psychotherapeut zit hem in zijn geloofsopvatting van menselijke waarden. De psychotherapeuten proberen 'waardevrij' te zijn om de mensen te bekeren tot een 'grotere liefde en vervulling' terwijl men nog steeds vlees eet en een materialistisch leven leidt zonder aan te dringen op iets anders, terwijl de goeroes van je vragen dat je die waarden aanneemt van het zijn van een vegetariër en het opofferen van de materiële bezitsdrang van het ego ten einde werkelijk succesvol te zijn in het vinden van een ander leven ('herboren' te zijn voor een Nieuwe Tijd). De psychotherapeut is er voor de beginner en de new-age goeroes zijn er voor de gevorderde mediteerders. Het is heel natuurlijk te beseffen dat meditatie stap voor stap beter werkt leidend tot een meer gelukkige manier van delen en zorg dragen in werkelijke geweldloosheid en opoffering.

 

   De Sekstypes

De Trouwe Types

Uit de voorgaande alinea's kan men leren dat we een moderne gespletenheid kennen die verdeeld is over zijn dierlijke, menselijke en goddelijke aard. Onze seksualiteit, waarmee het uit de hand is gelopen met de moderne tijd kon een cultuur van wedergeboorte vinden in de New Age der zelfverwerkelijking. Met deze wedergeboorte kunnen we de 'nieuwe' soorten van tantrische seks zien die zich richten naar de soort van tijd gerespecteerd. Mensen vóór het natuurlijke animalistische van de seks leren hun harmonie en loyaliteit terug te vinden met het aanbidden van het ware van de lokale cyclische en mystieke, sacrale tijd met het vergeten van het 'systeem' van de standaardtijd en zijn politieke en economische dictaten. Deze mensen zijn van gehechtheid aan een partner en kunnen zich binnen hun huwelijken herstellen naar het authentieke van hun gelukkige natuurlijke en lokale eigenheid. Ze doen hun meditaties en hebben hun seks terwijl ze tegelijkertijd leren dat samen ouder wordend het noodzakelijk is om de oorspronkelijke liefde te behouden, maar dat het ook inhoudt dat men het oorspronkelijke verlangen te presteren, vrucht te dragen of een (orgastisch) resultaat te behalen moet vergeten. De kinderen zijn reeds geboren, de carrière is er ook en de bezittingen zijn toereikend. Ze handhaven de oorspronkelijke band en zij zijn het die ook behoud kennen op het materiële vlak.

De Helden

De volgende categorie zijn de ware helden. Ze wagen het op de eerste plaats menselijk te zijn niet vast houdend aan één partner of een vaste plaats. Ze durven de konfrontatie met de moderne tijd aan en dragen de volledige consequentie van dat opwekkende middel. Ze kunnen zich eigenlijk aan helemaal niets vastklampen en zijn enkel en alleen afhankelijk van de creativiteit van hun zelfverwerkelijking. Ze zijn in voor leefgemeenschappen en experimenten in de sociale sfeer zich realiserende dat ze een soort van samenhang nodig hebben in relatie tot een soort van geestelijke leiding. Ze overbruggen de kloof tussen de natuurlijke en de culturele, de politieke en de wetenschappelijke, religieuze en spirituele zelfverwerkelijking en zijn nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het nieuwe bewustzijn. Zij zijn degenen met de nieuwe stijl, de innovaties en de nieuwe literatuur. Zij zijn het licht en de hoop voor degenen die zich van de samenleving afkeerden teleurgesteld en gehecht aan de natuurlijke band en het plaatselijke. Zij zijn het licht en de hoop voor hen die van binnen het systeem lijden onder de beperkingen, ziekten en de stress van de semi-goddelijke halfslachtige cultuur van de machines en schema's van het profijt en al het extra gedoe om het geld te beheren. Zij zijn degenen die tonen dat de enige manier om een juist ego te hebben eruit bestaat een vals ego te laten varen; dat het bewuste evenwicht houden tussen de natuur en de cultuur de enige manier is om een ware holist te zijn van respect voor alles en allen.

De Toegewijden

De toegewijden zijn de ware martelaren van de moderne tijd. Zij zijn degenen die het met het systeem van het moderne tijdsrespect er het beste van maken zonder de wil te hebben het te veranderen. Hun seks is van het goddelijke type: alles dat buiten het kader van het 'dharma' valt of de rechtgeaarde plicht geven ze op en alle denken dat op hol slaat met de moderne tijd onderwerpen ze aan rigoureus prediken en gebed. Ze doen hun mantra's of gebeden en zingen en swingen met het moderne systeem tot de vonken ervan af spatten en de engelen uit de hemel vallen. Ze zijn van de vader die die engelen een nieuw leven biedt, een nieuwe geboorte op deze planeet in het volle besef van de religieuze verplichtingen om een leerschool van menselijke waarden in stand te houden zonder welk de wereld verloren is en nimmer weer zijn vrede en eer kan herstellen. Het is hun kracht en vasthoudendheid die het huidige systeem sturing geeft en aanzet tot hervorming van en bezinning op haar zwakheden. Het is hun bijdrage allereerst de juiste discipline te realiseren en dan pas te beginnen aan hervormingen in de eigenlijke samenleving en bi te dragen e tot haar vooruitgang. Nimmer mag het zich weer voordoen dat in de westerse wereld slechts een vaag idee van een ariër' te zijn ofwel een beschaafd mens kan overwegen op basis van speculaties en nonsens leerstellingen vervreemd van de authentieke schriftuurlijke waarheden. Nimmer weer laten ze het toe dat valse autoriteiten op kunnen komen die domineren met raciale theorieën die mensen van de zelfde soort tegenover elkaar plaatst en ideologieën die domineren met het projecteren van eigen zwakheden daarbij moraliserend zonder de juiste discipline. Zij zijn degenen die mededogen en genade prediken voor die verliezers, zondaars, profiteurs en overtreders van het geloof die blijk geven van een goede wil. Zij zijn het die alle klasse- en statusonderscheidingen onderwerpen aan de graad van betrokkenheid die men heeft. Het is door hun seks dat kinderen kunnen worden geboren die werkelijk weten hoe om te gaan met het systeem zelf.

 

   Conclusie

De feitelijke conclusie is dat de moderne seks een belangrijk middel van controle en verandering is. Ze past zichzelf aan de voorliggende cultuur aan en de tijd waar men mee leeft. Het pleit is voor het aanvaarden van deze volledige werkelijkheid van verandering en groei van individuen in het licht van een Nieuwe Tijd en Nieuwe Wereld die niet gebaseerd is op repressie en ontkenning zoals met de neurotische onbewuste en materialistische seks die enkel maar zich wil ontdoen-van ter wille van het geld en vervreemd is van het ware van menselijke waarden, liefde en kennis. Een politieke werkelijkheid van oppositie en tweedracht kan bestaan en zal niet revolutionair worden aangevallen en veranderd. Slechts na een lang proces van collectieve zelfrealisatie in de Nieuwe Tijd die plaats biedt aan alle soorten van tijd, mogen we het hopen een samenleving te zien groeien met een groter vermogen om begrip op te brengen voor de verschillende soorten van mensen, hun subculturen en hun seksualiteit. Het is een samenleving die zijn respect zal herstellen voor de natuurlijke orde zonder contact te verliezen met de menselijke zaak van gerechtigheid en plicht en de regel van God die ons leidt. Er zijn revoluties in de moderne tijd, maar deze zijn niet de typisch gewelddadige politieke revoluties van materialistische onwetendheid en jaloezie over de controle. Er zijn zo de revoluties van de zelfverwerkelijking die alleen maar in een later stadium volledig zullen worden gereflecteerd in de politiek. Alleen langzaam, stap voor stap, zullen politieke partijen enkel maar discussieclubjes zijn in plaats van instituten van macht en oorlogvoering. Alleen maar stap voor stap zal de mensheid zijn ware identiteit en orde beseffen en die orde weerspiegeld zien in een regering en andere instituties.

A.A.

 

Links:

De Andere Regels: De Liefde Bedrijven - verschillende onderwerpen aangaande de seksualiteit besproken als een stel regels voor spirituele zelfverwerkelijking (deze site).

De Church of Tantra

Een grote site met informatie over sacrale seks, tantrische publicaties, producten, workshops en vele links naar andere soortgelijke sites.

Sacred Sex

Karezza, Tantra en Sex Magie door Catherine Yronwode, een website met prachtige sacrale seks kunstvoorwerpen en andere bijdragen.

TantraWorks (Nik Douglas)

Een interactieve tantragids, data base en bron van informatie voor liefdevolle zoekers van spirituele bevrijding, gecreëerd door Nik Douglas auteur van verschillende belangrijke werken over Tantra met inbegrip van de bestseller, "Sexual Secrets: De Alchemy of Ecstasy" en "Spiritual Sex" (nieuwere uitgave).

Seksualiteit and Tantra e-boeken:

Tantra verkondigt geen epicuristische of libertijnse filosofie. Daarentegen, worden de praktijken welke met gedrag te maken hebben dat door het conventionele Hindoeïsme als 'zondig' wordt bestempeld (zoals het eten van vlees, drinken van alcohol, en het hebben van -bepaalde- seksuele gemeenschap) en dat normaal gesproken uitsluitend gedrag nodig maakt, verondersteld alleen maar te worden beoefend door beoefenaren in een gepaste rituele context.

Hindoe Tantrik Home Page.

Een Tantra site van Mike Magee en aanverwanten, met betrouwbare informatie, vele tantrische geschriften, vertalingen van sleutelteksten en vele Tantra links.

The Tantra of the Great Liberation. (Mahanirvana Tantra). [1913] Dit is de meest bekende van de Tantrische geschriften. Het werd vertaald door Sir John Woodruffe (onder het pseudoniem 'Arthur Avalon'), een van de weinige indologen waarmee men rechtstreeks toegang krijgt tot deze duistere en en verborgen tak van Hindoeisme. Voorgesteld als een conversatie tussen de god Shiva en de godin Shaki, beschrijft deze tekst de chakra, of subtiele energiestructuur van het menselijk lichaam, de ceremonies, de yogapraktijken en mantras om te mediteren, en een samenvatting van de Hindoewetten (dharma) aangaande seksueel gedrag.

Kama Sutra of Vatsayayana Dit is het vroegste en best bekende van de Indiase seks-handboeken. Het is uiteenlopend gedateerd van 300 B.C. tot 400 A.D. Deze vertaling werd gepubliceerd door de Kama Shastra Society in 1883.

The Ananga Ranga Dit boek werd geschreven door de Indiase dichter Kalyan Mall op een tijdstip veel later dan de Kama Sutra, in de zestiende eeuw A.D. Deze vertaling werd gepubliceerd door de Kama Shastra Society in 1885.

The Perfumed Garden Dit boekwerk werd geschreven in de 16de eeuw A.D. door de Shaykh Umar ibn Muhammed al-Nefzawi. De vertaling is van Burton. Deze vertaling werd gepubliceerd door de Kama Shastra Society in 1886.

Bestudeer de seksuele positie in Flash

 

The Erotic Universe and Personal Love artikel door Georg Feuerstein

Sex, Ascetism, and Mythology: artikel door Georg Feuerstein.

Tantra Webring

 Meer tantra Internet links

 

 

           

 

 

 

 

 v